ទំព័រ​ដើម​ / Krajevna skupnost / Prireditve / Prigon živine, 2015 60